"Spadel kan op nieuwe manieren werken dankzij migratie naar Office 365."

De bestaansreden van de Groep Spadel is, met respect voor het milieu, het produceren en het commercialiseren van kwaliteitsproducten op basis van natuurlijk mineraalwater om de consument een meerwaarde te bieden. Een optimaal kwaliteits- en milieubeheer van haar activiteiten, producten en diensten, maakt dus integraal deel uit van de objectieven van de onderneming. Daarom verbindt het Uitvoerend Comité van de Groep zich ertoe alles in het werk te stellen om haar klanten en consumenten tevreden te stellen en open te staan voor dialoog, rekening houdend met de bekommernissen van de andere belanghebbende partijen.

 

Spadel nv is een drinkwaterproducent die opgericht is in 1980. Het bedrijf bestaat uit ongeveer 750 werknemers verspreid over 5 productievestigingen:

 

  • Spa Monopole (België): Spa
  • Lorcé (België): Bru
  • Les Grandes Sources de Wattwiller (Frankrijk): Wattwiller
  • Eaux Minérales de Ribeauvillé (Frankrijk): Carola
  • Trap (Wales): Brecon Carreg

Spadel is in maart 2017 van Lotus Notes naar Office 365 overgegaan. Hun nieuwe plan “The New Way of Working” (NWoW) is in verschillende onderdelen verveeld. Enerzijds beoogt het een toename van de samenwerking, beschikbaarheid en mobiliteit maar anderzijds voorziet het ook in een toename van de communicatie binnen het bedrijf. Enkele nieuwe programma’s die bij Spadel in gebruik zijn sinds de migratie naar Office 365, zijn bijvoorbeeld OneNote, OneDrive en Outlook. Ook Skype for Business zit in het plan maar voorlopig enkel nog met audio. Video zal volgen en in de toekomst zal ook Yammer geactiveerd worden. Dit speelt zich allemaal binnen het online abonnement Office 365 af.

 

“We hebben het over processen die de hele firma beïnvloeden, of het nu gaat over verkoop, human ressources of marketing.

 

Het is een kleine revolutie die als iets groots moet worden gezien. Een bedrijf kan vandaag niet meer evolueren zonder te innoveren, zonder gebruik te maken van actuele technologieën of zonder zich voor te bereiden op toekomstige technologieën.”

 

“Tools zoals Skype of OneNote zijn voor Spadel heel nuttig voor de eenvoudige reden dat een tool zoals Skype de verplaatsingen kan verminderen. Een tool zoals OneDrive of OneNote zal ons ook toelaten om meer te delen, beter samen te werken, met verschillenden tegelijk notities te nemen en ook wijzigingen aan documenten worden netjes bijgehouden wat het versiebeheer zodanig vereenvoudigt. Klassieke telefonie wordt meer en meer vervangen door Skype for Business, enz. In het Brusselse kantoor zijn vaste toestellen niet meer te bespeuren. Het personeel van Spadel geniet bovendien van een webbased opleiding, om zo beter te leren omgaan met de nieuwe tools en applicaties.”

 

“De integratie gebeurt in verschillende fases. De eerste stap was gebaseerd op de persoonlijke uitdagingen, dus het in gebruik nemen van tools zoals OneNote, OneDrive of Outlook.

 

We hebben hiervoor een beroep gedaan op verschillende ambassadeurs uit het bedrijf. We probeerden om van elke afdeling een of meerdere personen in te schakelen zodat we in ieders behoeften konden voorzien. Deze ambassadeurs zullen de andere gebruikers helpen om de tools te begrijpen en ermee te leren werken. Het is voor bedrijven als Spadel moeilijk om te reageren op alle vragen en projecten. Omdat er zoveel zijn, zijn we in feite verplicht om de hulp in te schakelen van externe partners. Voor dit Office 365 project hebben we de hulp ingeroepen van IT-Care (Proximus ICT-Expert), om ons te helpen te voldoen aan al onze behoeften.”

 

“Als we enkele grote voordelen van een migratie naar de cloud benoemen, kunnen we het hebben over de kosten; de besparingen door niet langer te investeren in servers en licenties. Men heeft ook steeds de laatste versies van software en applicaties. Tot slot, bij een migratie naar de cloud is beveiliging een belangrijk aspect. De cloud provider moet een echte ‘kluis’ kunnen aanbieden, waar onze klanten hun bestanden kunnen plaatsen. Dit is het geval met de Office 365 oplossing van IT-Care.”

 

Lees meer: 

Migreren naar Office 365

Spadel
spadel flessen

"Spadel peut travailler de nouvelles façons grâce à la migration vers Office 365."

La mission du Groupe Spadel est de produire et de commercialiser, dans le respect de l’environnement, des produits de qualité à base d’eau naturelle qui apportent de la valeur ajoutée aux consommateurs. Une gestion optimale de la qualité et de l’environnement, tant au niveau de ses activités que de ses produits et services, fait donc partie intégrante des objectifs de l’entreprise. En conséquence, le Comité Exécutif du Group s’engage à tout mettre en oeuvre afin de satifaire ses clients et consommateurs et être ouvert au dialogue en prenant en considértation les préoccupations des autres parties intéressées.

 

Créée en 1980, la S.A. Spadel produit des eaux minérales et emploie environ 750 travailleurs répartis dans 5 sites de production:

 

  • Spa Monopole (Belgique): Spa
  • Lorcé (Belgique): Bru
  • Les Grandes Sources de Wattwiller (France): Wattwiller
  • Eaux Minérales de Ribeauvillé (France): Carola
  • Trap (Pays de Galles): Brecon Carreg

En mars 2017, Spadel a changé Lotus Notes pour Office 365. Son nouveau concept du “The New Way of Working” (NWoW) contient différents aspects. D’une part, il envisage une augmentation de la collaboration, de la disponibilité et de la mobilité et d’autre part, il vise à une meilleure communication au sein de l’entreprise. Depuis sa migration vers Office 365, Spadel utilise quelques nouveaux programmes, comme OneNote, OneDrive et Outlook. On prévoit aussi Skype Entreprise, bien entendu seulement pour les conversations audio pour le moment. Les conversations vidéo suivront ainsi que l’activation de Yammer. Tout cela est compris dans l’abonnement en ligne d’Office 365.

 

“On parle d’opérations qui ont une influence sur toute l’entreprise, qu’il s’agisse de la vente, des ressources humaines ou du marketing.

 

C’est une petite révolution qui aura des conséquences importantes. Aujourd’hui, une entreprise ne peut plus se développer sans innover, sans utiliser les technologies actuelles ou sans se préparer aux technologies futures.”

 

“Les outils comme Skype et OneNote sont très utiles à Spadel pour la simple raison qu’un outil comme Skype par exemple réduira les déplacements. Un outil comme OneDrive et OneNote nous permettra aussi de partager plus de choses, de mieux collaborer, de prendre des notes avec plusieurs personnes en même temps et de suivre soigneusement les modifications apportées, ce qui simpliffiera tellement la gestion de versions. La téléphonie classique est aussi progressivement remplacée par Skype Entreprise. Dans le bureau à Bruxelles, on ne retrouvera plus d’appareils fixes. Le personnel de Spadel reçoit en outre une formation basée sur le Web pour pouvoir mieux utiliser les nouveaux outils et applications.”

 

“L’intégration se fait en différentes phases. La première phase était basée sur les défis personnels, c’est-à-dire sur l’utilisation des outils comme OneNote, OneDrive et Outlook.

 

À cet effet, on a fait appel à différents ambassadeurs de l’entreprise. On a essayé d’y mêler une ou plusieurs personnes de chaque département pour répondre ainsi aux besoins de chacun. Ces ambassadeurs aideront les autres utilisateurs à comprendre et à utiliser les outils. Cependant, il est difficile pour des entreprises comme Spadel de répondre à toutes les questions et de donner suite à tous les projets. Vu leur grand nombre, on est obligé de faire appel à des partenaires externes. Pour le projet d’Office 365, on a recouru à IT-Care (expert en TIC Proximus) pour nous aider à répondre à tous ces besoins.”

 

“L’un des avantages importants de la migration vers le cloud réside dans la réduction des frais. En effet, on peut économiser sur les serveurs et les licences. En plus, on dispose toujours des versions les plus récentes des logiciels et des applications. Enfin, en cas de migration vers le cloud, la sécurisation est un aspect important. Il faut que le fournisseur de cloud offre un vrai “coffre-fort” où nos clients peuvent stocker leurs fichiers. Cela est possible à l’aide de la solution Office 365 offerte par IT-Care.”

 

Plus d'info:

Migration vers Office  365

Spadel
spadel flessen

English

English

Spadel
spadel flessen
ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.