"Nu ben ik zeker dat onze bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang komt!"

45 jaar geleden - in 1967 - werd de eerste kipvrachtwagen van Remitrans in gebruik genomen in Kester. Remitrans werd door Remi Dedoncker en zijn vrouw Norma opgericht en ondertussen hebben hun zoon Ronald en dochter Vanessa de fakkel overgenomen. Samen met hun respectievelijke echtgenoten Sofie Eeckhout en Frank Coppens hebben ze de leiding over het familiebedrijf. Sinds 2007 worden zij ook bijgestaan door Manu Opsomer. In totaal telt de groep zo’n 120 werknemers, waarvan 76 chauffeurs. De overige werknemers zijn bedienden en magazijniers. Doorheen de jaren werd de pure transportactiviteit aangevuld met diverse andere diensten zoals opslag (stuk-, bulk- en paletgoederen), verpakken en administratieve dienstverlening. Vandaag is het operationeel en logistiek hart van Remitrans gevestigd op het industrieterrein van Ninove.

 

Remitrans werkt sinds maart 2012 volledig in de cloud. Hoe hebt u de omschakeling ervaren?


“Alles is heel vlot verlopen. Vroeger waren er in ons bedrijf 3 servers aanwezig. De goede werking van Remitrans steunt op een vlotte communicatie tussen onze magazijnen, de pompautomaat, de weegbrug en de boordcomputers in onze vrachtwagens. Een extra uitdaging dus voor de vernieuwing van ons netwerk. De medewerkers van IT-Care hebben de down time van ons bedrijf zo kort mogelijk gehouden. Bovendien staan de gecertifieerde helpdeskmedewerkers steeds tot onze beschikking als we vragen hebben.”

 


Kan u kort schetsen hoe uw cloud omgeving eruit ziet?

 


“Sinds maart 2012 werken we volledig in de cloud. Dit wil zeggen dat er geen servers meer staan bij ons ter plaatse. Via IT-Care huren we serverruimte in een sterk beveiligd datacenter.”

 

“We gebruiken TX-CONNECT van Transics en TAS en TeleRoute van Kluwer om alles bij te houden: van het beheer van de orders over de locatie van onze vrachtwagens tot de verwachtte aankomsttijden. Dit kan iedereen nu van thuis uit meevolgen. Heel handig is ook dat ik de planning kan raadplegen vanop gelijk welke computer. Ik kan vanop mijn collega’s computer inloggen onder mijn eigen naam en zo via mijn eigen bureaublad toegang krijgen tot alles van de planning. Tenslotte werd ook Office 365 bij ons geïmplementeerd, wat we voornamelijk gebruiken als e-mailoplossing. Mijn collega’s en ik kunnen van overal onze e-mails controleren.”

 

Welke voordelen ervaart u?

 


“In het datacenter zelf wordt van onze cloud server een dagelijkse back-up genomen. Dit zorgt ervoor dat ik op beide oren kan slapen. Nu ben ik zeker dat onze bedrijfscontinuïteit niet in het gedrang komt. Dat is voor mij toch het grootste voordeel, die geruststelling. De back-up hangt nauw samen met veiligheid. Naast een zware virusbescherming op de cloud server in het datacenter, voorzag IT-Care ons eigen netwerk ook van betrouwbare antivirus software.”

 

“Tenslotte kan ik altijd en overal toegang verkrijgen tot mijn e-mails, documenten, toepassingen, … Het enige wat ik nodig heb is een toestel met internetverbinding. Ik wil wel graag opmerken dat ik me vroeger reeds in een luxepositie bevond op dat vlak. Via een beveiligde VPN-verbinding had ik van thuis uit toegang tot het bedrijfsnetwerk.”

 


Vroeger konden enkel u en uw man buiten de kantooruren inloggen op de server. Welke gevolgen heeft de cloud op dit vlak met zich meegebracht?

 


“Vroeger konden Ronald en ik van thuis uit inloggen op ons systeem via een VPN-verbinding.”

 

“Dit kan vanop gelijk welk toestel met internetverbinding. Dat is veel gebruiksvriendelijker als we vergelijken met vroeger. Bovendien kunnen onze collega’s dit nu ook. Na de werkuren kunnen de dispatchers – bijvoorbeeld – nu zelf van thuis uit inloggen op het systeem en inspringen waar nodig. Ze hoeven ’s avonds of in het weekend onze hulp niet meer in te schakelen om te zien waar de chauffeurs gesitueerd zijn.”

 

Ondervindt u ook nadelen?

 


“Ik merk weinig nadelen. Ik ben heel tevreden maar er is nog ruimte voor verbetering qua internetverbinding. Ik ken het belang van een betrouwbare internetverbinding. Dat is cruciaal voor een cloud omgeving. Alles staat of valt met de internetverbinding.”

 


Remitrans is “Transporteur van het jaar 2012”. Wat houdt dit precies in?

 


“Dat is een erkenning die uitgaat van het vakblad Truck & Business. Elk jaar wordt 1 transportbedrijf uitgeroepen tot “Transporteur van het jaar”. We werden geselecteerd op basis van verschillende criteria, waaronder veiligheid en milieu. Zo heeft ons wagenpark uitsluitend wagens die voldoen aan de Europese normen op vlak van uitlaatgassen. Dat is belangrijk want onze vrachtwagens leggen grote afstanden af tussen de Benelux, Frankrijk en het Ruhrgebied in Duitsland. We zijn ons ook bewust waar onze zwakke punten zich bevinden en waar er dus nog werk aan is. Als je ervan uitgaat dat bijna alles perfect loopt in je eigen bedrijf, ben je verkeerd bezig.”

remitrans vrachtwagen

"Maintenant je suis sûre que notre entreprise ne soit pas compromise!"

Il y a 50 ans - en 1967 - le premier camion à benne de Remitrans a été inauguré à Kester. Remitrans a été fondé par Remi Dedoncker et son épouse Norma et maintenant leurs enfants Ronald et Vanessa ont repris le flambeau avec leurs conjoints respectifs (Sofie Eeckhout et Frans Coppens). Ils ont repris en charge l'entreprise familiale. Depuis 2007, ils sont également assistés par Manu Opsomer. Au total, le groupe compte environ 120 employés, dont 76 chauffeurs. Les autres travailleurs sont des employés et magasiniers. Au fil des ans, l'activité de transport pur a été complétée par d'autres services divers tels que le stockage (pièces, en vrac et marchandises sur palettes), l'emballage et les services administratifs. Aujourd'hui, le centre opérationnel et logistique de Remitrans est situé dans la zone industrielle de Ninove.

 

Depuis mars 2012, Remitrans travaille entièrement dans le cloud. Comment avez-vous vécu le changement?

 


“Tout s'est très bien passé. Dans notre société, il y avait 3 serveurs physiques. Le bon fonctionnement de Remitrans repose sur une bonne communication entre nos entrepôts, la pompe, le pont-bascule et les ordinateurs de bord dans nos camions. Un défi supplémentaire pour le renouvellement de notre réseau. Les employés d'IT-Care ont tenu le temps d'arrêt dans notre entreprise aussi courte que possible. En outre, les employés du support technique sont toujours disponibles pour nous si nous avons des questions.”

 


Pouvez-vous décrire brièvement à quoi votre environnement de cloud ressemble?

 


“Depuis mars 2012, nous travaillons entièrement dans le cloud. Cela signifie qu'aucun serveur n'est plus dans nos locaux. Grâce à IT-Care, nous louons de l'espace serveur dans un centre de données hautement sécurisé. Comme société de transport, nous travaillons avec des logiciels spécifiques. Heureusement, ils ont pu être également déplacés vers le cloud. Nous utilisons TX-CONNECT de Transics et TAS et TeleRoute de Wolters Kluwer pour tenir tout: la gestion des commandes, l'emplacement de nos camions et l'heure prévue de l'arrivée. Cela peut être suivi tel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Egalement très pratique: je peux consulter le calendrier à partir de n'importe quel ordinateur. Je peux me connecter à partir de l'ordinateur de mon collègue sous mon propre bureau pour accéder à l'ensemble de la planification. Enfin, Office 365 a également été mis en oeuvre par nous. Nous l'utilisons principalement comme une solution e-mail. Mes collègues et moi pouvons vérifier nos e-mails partout."

 

Quels sont les autres avantages que vous rencontrez?

 


“Dans le centre de données de notre serveur cloud, il y a une sauvegarde quotidienne. Cela garantit que je peux dormer à poings fermés. Maintenant, je suis convaincu que notre entreprise ne soit pas compromise. Cette assurance me paraît le plus grand avantage. La sauvegarde est étroitement liée à la sécurité. En plus d'une protection lourde contre les virus sur le serveur cloud dans le centre de données, IT-Care fournit également un logiciel antivirus fiable sur notre propre réseau.”

 

“Enfin, je peux toujours et partout accéder à mes mails, documents, applications, ... La seule chose dont j'ai besoin est un appareil avec accès à Internet. Je tiens à dire que je me trouvais déjà dans une position de luxe dans ce domaine. Via une connexion VPN sécurisée, j'avais déjà accès au réseau d'entreprise à domicile.”

 


Auparavant, vous et votre mari pouviez vous connecter en dehors des heures de bureau sur le serveur. Quel était l'impact du cloud dans ce domaine?

 


“Auparavant, Ronald et moi pouvions nous connecter de la maison sur notre système via une connexion VPN. Dans le passé, nous devions nous connecter au serveur. Maintenant, nous pouvons simplement nous connecter dans le cloud et nous voyons notre propre bureau. Cela peut être avec tout apparail avec un accès à Internet. Cela est beaucoup plus facile à utiliser par rapport à avant. En outre, nos collègues peuvent le faire aussi maintenant. Par exemple: après les heures de travail, les dispatchers peuvent maintenant eux-mêmes se connecter à la maison pour ouvrir une session sur le serveur et venir en aide si nécessaire. Ils n'ont plus besoin de notre aide le soir ou le week-end pour voir où se trouvent les chauffeurs."

 

Souffrez-vous aussi des inconvénients?

 


“Je vois peu d'inconvénients. Je suis très heureuse, mais il y a encore place à l'amélioration en termes d'accès à Internet. Je sais l'importance d'une connexion Internet fiable. Ceci est cruciale pour un environnement cloud. Tout dépend d'Internet.”

 


Remitrans est devenue "Transporteur de l'année 2012". Qu'est-ce que cela signifie exactement?

 


“Il s’agit d’une reconnaissance qui émane du magazine “Truck & Business”. Chaque année, une société de transport est votée “Transporteur de l’année”. Nous avons été sélectionnés sur la base de plusieurs critères, y compris la sécurité et l’environnement. Notre parc de véhicules ne comprend que des camions qui répondent aux normes européennes en matière d’émissions. Cela est important car nos camions font de grandes distances entre les pays du Benelux, la France et la région de la Ruhr et Allemagne. Nous sommes également conscients de nos faiblesses et nous savons donc dans lequel il y a encore du travail à faire. Si vous supposez que presque tout fonctionne parfaitement dans votre propre entreprise, vous avez tort. Nous croyons que la clé de la continuité est de questionner tout et regarder où l’optimalisation et le renouvellement sont encore possibles.”

remitrans vrachtwagen

English

English

remitrans vrachtwagen
ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.