"Via de cloud zijn alle bedrijfsgegevens overal permanent veilig ter beschikking."

Op het einde van het interview vat Koen D’Haese nog eens samen waarom zijn bedrijf Labconsult vorig jaar resoluut koos om voortaan in de cloud te werken: “Automatische back-ups, probleemloos werken van op afstand, gedeelde bestanden, een perfecte interne én externe communicatie en dat alles voor een vast maandbedrag”. Beter kon IT-Care het zelf niet gezegd hebben. De 7 medewerkers van Labconsult ervaren dagelijks de enorme IT-voordelen van de cloud.

 

“Labconsult bestaat sinds 1998 maar beschikt toch al over meer dan 20 jaar ervaring. De voorganger van Labconsult werd in 1989 gesticht onder de naam New Technologies for Laboratories (NTL). Dit bedrijf focuste op de verdeling van biochemicaliën naar Belgische researchlabo’s. In 1998 ontstond Labconsult nv, gespecialiseerd in de distributie van producten voor Life Science (i.e. biowetenschappen die oorzaken en remedies onderzoeken van ziekten bij mens, dier en plant). Sinds 2005 ontwikkelt het bedrijf zich verder als een gewaardeerd leverancier van reagentia en apparatuur voor research en klinische laboratoria.”

 

“De jongste twintig jaar bouwden we een sterke vertrouwensrelatie uit met veel Europese en Amerikaanse leveranciers.”

 

“Zelf leveren wij voor 85% in België, voor 10% in Nederland en voor 5% in en buiten de EU, aan bedrijven die een link hebben met een Belgisch bedrijf of instelling. Ons cliënteel is zeer divers: van ziekenhuizen tot R&D-labo’s van universiteiten, IVF-centra tot de voedingsindustrie voor de mens, van labo’s voor veterinaire diagnostiek tot de voedselproductie voor dieren, en bv. van biotechnologie tot de in vitro weefselkweek in labo’s voor wat planten betreft. Labconsult is voor deze markt een zeer belangrijke en soms zelfs de belangrijkste speler in België.”

 

“De medewerkers van IT-Care kennen hun job en detecteerden zeer snel onze noden.”

 

“Onze hard- en software was aan vernieuwing toe. Labconsult beschikte tot vorig jaar over een eigen mail- en dataserver maar die apparatuur was aan vervanging toe.”

 

“We hadden 2, of eigenlijk 3 mogelijkheden: ofwel zwaar investeren in de aankoop van nieuwe servers, ofwel het huren van servers (al dan niet in een datacenter).”

 

“In het licht van de geplande investeringen lijstten we op waaraan de nieuwe IT-apparatuur dient te beantwoorden: automatische back-ups (die we tot dan zelf uitvoerden), een vlotte, snelle en comfortabele toegang tot alle bedrijfsgegevens van waar ook ter wereld, gedeelde bestanden en een transparante kostenstructuur.”

 

“We wensen enkel te betalen voor wat we effectief nodig hebben en gebruiken.“

 

“In onze zoektocht naar een nieuw boekhoudprogramma belandden we via een tip van onze boekhouder bij de firma Toppower. Bijna automatisch kwamen we zo in contact met IT-Care. We wilden immers één IT-partner voor zowel hard- als software. Partners zonder  nauwe samenwerking durven bij IT-problemen anders al eens de bal naar elkaar doorspelen.”

 

“IT-Care adviseerde ons in de cloud te werken. We investeren niet langer in een of meerdere servers binnen het bedrijf maar raadplegen en gebruiken alle data, Office, mail en zelfs onze gespecialiseerde softwarepakketten via het internet. Ons comfort is sterk verhoogd.”

 

“Gedaan met die vervelende back-ups, waarbij je niet mocht vergeten de tapes buiten het bedrijf te bewaren.”

 

“We konden ook investeren in een heel stabiele internetverbinding om vlot aan alle bedrijfsgegevens te geraken maar dat zou ons al snel 200 euro extra per maand kosten én upstream zou een probleem blijven. Onze commerciële medewerkers werken vanuit alle hoeken van de Benelux. De vertegenwoordiger voor Nederland werkt zelfs voor 90% van thuis uit.”

 

“Via de cloud hebben alle medewerkers vlot, constant, snel en heel gemakkelijk toegang tot alle nodige en geüpdate bedrijfsgegevens.“

 

“Bovendien laat de cloud toe dat je op je laptop aan klanten een volledige presentatie kan aanbieden via een simpele gsm-verbinding want de bedrijfsgegevens worden niet daadwerkelijk gedownload.”

 

“Er is maar één belangrijk nadeel aan werken in de cloud: zonder internetverbinding lukt het niet. Maar vandaag ligt zo goed als elk bedrijf plat wanneer er geen internet beschikbaar is. Bij het wegvallen van internet op de bedrijfslocatie is het wel mogelijk om toegang te krijgen tot de servers van gelijk welke andere locatie waar wel internet aanwezig is.”

 

“De medewerkers van IT-Care kennen hun job en detecteren snel de noden van het bedrijf.”

 

“Ze zetten de diverse mogelijkheden op een rijtje en adviseren de volgens hen beste oplossing. Het is een correcte en klantvriendelijke firma. Groot pluspunt tegenover een kleine IT-zelfstandige is dat IT-Care over een permanent beschikbare helpdesk beschikt. Vooral bij de opstart bleek deze hotline een serieuze meerwaarde om alles te finetunen en onze vragen te beantwoorden.”

 

“Los van het verhaal van de cloud dienen we dringend onze website te restylen. Tot voor kort werkten onze klanten of potentiële klanten nog altijd graag met een catalogus maar de jongste jaren wordt de site steeds meer geconsulteerd. We willen daarom een klantvriendelijke site. Binnenkort buigen we ons ook over een betere beveiliging.”

 

“We willen de paswoorden op de laptops uitbreiden met tokens.”

 

“Het belangrijkste is misschien nog om het volledige kantoor te integreren in de cloud. We moeten nog een kleine aanpassing doorvoeren aan de router en modem en dan kunnen we de printers ook aansturen vanuit de cloud. We werken nu één jaar in de cloud en zijn zeer tevreden. We betalen bovendien enkel wat we gebruiken. Onlangs verhoogden we onze capaciteit: van 5 tot 7 multi-users en 10 Giga extra ruimte. Die uitbreiding was noodzakelijk en was op één, twee, drie geregeld.”

 

“Fijn, zo’n samenwerking met IT-Care.”

labconsult laboratorium

"Grâce au cloud, toutes les données de l'entreprise sont accessibles partout et à tout moment, en toute sécurité!"

En fin d’interview, Koen D’Haese nous rappelle les raisons qui ont poussé son entreprise Labconsult à décider, l’an dernier, de travailler dans le cloud: “back-ups automatiques, travail à distance optimal, portage de fichiers, communication interne et externe parfaite. Le tout pour un montant mensuel fixe.” IT-Care n’aurait pas mieux résumé la situation. Les 7 collaborateurs de Labconsult bénéficient chaque jour des avantages IT du cloud.

 

“Labconsult existe depuis 1998, mais compte plus de 20 ans d’expérience. Son prédécesseur a, en effet, été fondé en 1989 sous le nom de New Technologies for Laboratories (NTL). Cette entreprise distribuait des produits biochimiques aux laboratoires de recherche belges. Spécialisé dans la distribution de produits dans le domaine des sciences de la vie (sciences biologiques qui recherchent les causes et les remèdes de maladies chez l’homme, les animaux et les plantes), Labconsult SA a vu le jour en 1998. Depuis 2005, l’entreprise intensifie ses activités de fournisseur de réactifs et d’équipements pour la recherche et les laboratoires cliniques.”

 

“Ces vingt dernières années, nous avons noué une forte relation de confiance avec de nombreux fournisseurs européens et américains.”

 

“Quelque 85% de nos produits sont distribués en Belgique et 10% aux Pays-Bas. Les 5% restants sont fournis à des entreprises de l’UE et d’ailleurs, qui ont un lien avec une entreprise ou une institution belge. Nous avons une clientèle très diversifiée: hôpitaux, laboratoires, universitaires de R&D, centres de FIV et industrie alimentaire en ce qui concerne l’homme; laboratoires de diagnostic vétérinaire et production d’aliments pour les animaux; biotechnologie et laboratoires de culture tissulaire in vitro pour ce qui est des plantes. Labconsult est un acteur très important sur ce marché, si pas le principal en Belgique.”

 

“Notre matériel et nos logiciels avaient besoin d’un coup de neuf. Jusqu’à l’an passé, Labconsult disposait de son propre serveur data et de messagerie, mais nous devions le remplacer.“

 

“Nous avions 2, ou plutôt 3 possibilités: investir massivement dans l’achat de nouveaux serveurs ou louer des serveurs, que ce soit ou non dans un centre de données.”

 

“A la lumière des investissements prévus, nous avons dressé l’inventaire des critères auxquels le nouveau matériel IT devait répondre: back-ups automatiques (que nous réalisions nous-mêmes jusqu’alors), accès rapide et aisé à toutes les données de l’entreprise de n’importe où dans le monde, partage de fichiers et structure tarifaire transparente.”

 

“Nous ne voulons payer que ce dont nous avons réellement besoin et que nous utilisons effectivement.”

 

“Dans notre recherche d’un nouveau programme de comptabilité, nous nous sommes tournés, sur les conseils de notre comptable, vers la firme TopPower. Nous sommes presque automatiquement entrés en contact avec IT-Care. Nous ne voulions, en effet, qu’un seul partenaire IT pour le matériel et les logiciels. En cas de problème informatique, les partenaires qui ne collaborent pas étroitement ne font que se renvoyer la balle.”

 

“IT-Care nous a conseillé de travailler dans le cloud. Nous n’investissons plus dans un ou plusieurs serveurs installés au sein de l’entreprise, mais consultons et utilisons toutes les données ainsi qu’Office, les e-mails et même nos logiciels spécialisés via Internet. Nous y avons grandement gagné en confort.”

 

“C’en est fini de ces back-ups fastidieux! Avant, il ne fallait pas oublier de conserver les bandes en dehors des murs de l’entreprise.“

 

“Nous avions aussi la possiblilité d’investir dans une connexion Internet exttêmement stable pour accéder rapidement à toutes les données de l’entreprise, mais elle allait coûter près de 200 euros en plus par mois et le téléchargement en amont allait rester problématique. Nos collaborateurs commerciaux travaillent aux quatre coins du Benelux. Notre représentant pour les Pays-Bas travaille même à domicile 90% du temps.”

 

“Grâce au cloud, nos collaborateurs accèdent efficacement, constamment, rapidement et facilement à toutes les données nécessaires et actualisées.”

 

“Qui plus est, le cloud nous permet de proposer une présentation complète au client sur un ordinateur protable via une simple connexion GSM, car les données de l’entreprise ne sont pas réellement téléchargées.”

 

“Le cloud ne présente qu’un désavantage majeur: il est impossible de travailler sans connexion Internet. Mais à l’heure actuelle, la plupart des entreprises sont paralysées quand elles n’ont pas accès à l’Internet. En cas de coupure sur le site de l’entreprise, nous pouvons toujours accéder aux serveurs depuis n’importe quel autre endroit doté d’une connexion Internet.“

 

“Les collaborateurs d’IT-Care connaissent leur métier et ont rapidement identifié les besions de l’entreprise.“

 

“Ils ont énuméré toutes les possiblilités et nous ont recommandé la solution qui leur semblait la meilleure. IT-Care est une entreprise correcte et soucieuse du client. Son principal atout par rapport à un petit indépendant en informatique? Elle dispose d’un helpdesk permanent. Ce centre d’assistance a fait la preuve de sa valeur ajoutée au début du projet. Il a tout réglé et a répondu à nos questions. Indépendamment du cloud, nous devons ‘relooker’ notre site Internet dans les plus brefs délais. Jusqu’il y a peu, nos clients et prospects se contentaient encore d’un cataloque, mais ces dernières années, le site web s’est mis à drainer de plus en plus de visiteurs. Nous voulons donc un site convivial pour le client. Nous nous pencherons bientôt sur une meilleure protections.”

 

“Nous voulons ajouter des tokens aux mots de passe des ordinateurs portables.”

 

“Il nous reste à intégrer l’ensemble du bureau dans le cloud. Nous devons encore procéder à une adaption mineure au niveau du routeur et du modem. Nous pourrons alors, par exemple, piloter les imprimantes depuis le cloud. Nous travaillons dans le cloud depuis un an et nous sommes ravis. Nous ne payons, en outre, que ce que nous utilisons. Nous avons récemment augmenté notre capacité: Nous sommes passés de 5 à 7 multi-utilisateurs et nous disposons de 10 gigas d’espace supplémentaire. Cette extension indispensable a été mise en ouvre en deux temps, trois mouvements.”

 

“Notre collaboration avec IT-Care en un mot? Parfaite!”

labconsult laboratorium

English

English

labconsult laboratorium
ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.