Verkoopsvoorwaarden It-Care nv


 1. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden alle overeenkomsten gesloten tussen ons en de klant, geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden hierna vermeld. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan ons.
 2. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan ons toegezonden worden. De klant wordt geacht met de factuurgegevens en de levering in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn.
 3. Indien niet anders is vermeld, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de uitgiftedatum, zonder korting, aan IT-CARE NV te Poperinge. Voor facturen beneden de 35 € worden 9 € administratiekosten aangerekend. Facturen met betrekking tot hardware, contracten en E-shop zijn contant betaalbaar.
 4. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling. Bij gehele of gedeelte niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd bij wijze van forfaitaire schadevergoeding met 15%, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 3.500,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle niet vervallen facturen met zich mee. De klant dient IT-Care NV te vergoeden voor alle kosten die deze maakte om de onbetaalde factuur te innen. Wij behouden ons het recht voor om, wanneer de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, alle leveringen, dienstprestaties en verplichtingen t.o.v. de klant op te schorten tot wanneer alle rekeningen worden aangezuiverd.
 5. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, intresten, kosten en schadevergoeding. De voorschotten, die eventueel werden gestort, blijven toegekend ten titel van vergoeding. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. De enkele afhaling of in ontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de verkochte goederen en hun goede staat. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en bij voorrang toegekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.
 6. De klant verbindt zich ertoe IT-CARE NV geïnformeerd te houden van iedere wijziging in diens juridische of financiële situatie voornamelijk bij wijzigingen in diens kredietsituatie verband houdende met de aankoop bij IT-CARE NV, alsook bij overdracht van cliënteel, geheel of deels, aan een derde of nog bij stopzetting van betaling, zij het minnelijk of gerechtelijk.
 7. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij het begin van uitvoering. Tenzij schriftelijk anders bedongen, worden de leveringstermijnen slechts gegeven ten titel van inlichting. De klant kan zich daarop niet beroepen om schadevergoeding te bekomen. Vertraging in de levering kan het vernietigen van de bestelling niet rechtvaardigen. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen, (mits wij U hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte brengen), indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs.
 8. In geval van niet-betaling van de facturen op de overeengekomen vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen, ook voor licenties of andere clouddiensten. IT-CARE NV zal vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de herstelling van het geleden nadeel. IT-CARE NV is niet aansprakelijk voor de schade aan het goed veroorzaakt door de afbouw ervan. De kosten veroorzaakt door de afbouw zullen bovenop het samengetelde bedrag van de facturen worden aangerekend. De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, het gehuurde of het gekochte maar nog niet volledig betaalde, materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van zijn handelszaak betrekken. Het gehuurde en in vervanging gegeven materiaal is en blijft de eigendom van IT-CARE NV, die zich het recht heeft op het materiaal een vermelding of naamlabel aan te brengen die duidelijk de identiteit van de eigenaar aanduidt. Behoudens schriftelijke toestemming van IT-CARE NV mag het materiaal niet buiten de Europese Unie gebracht worden.
 9. Zo IT-CARE NV voor de levering en/of installatie van bepaalde materialen alsook wat betreft hostingdiensten een beroep doet op een derde, doet de klant ten opzichte van IT-CARE NV afstand van elk verhaal en van alle rechten en vorderingen uit hoofde van de wanprestatie van de derde. Daartegenover staat dat IT-CARE NV aan de klant die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdraagt die zij zou kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal, de werken of de hostingdiensten en dit overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en IT-CARE NV. De huurder beschikt over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is als enig verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.
 10. De overeenkomsten of de door IT-CARE NV verleende rechten zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door IT-CARE NV.
 11. Het feit dat wij een of andere clausule die in ons voordeel gestipuleerd werd, in huidige algemene voorwaarden niet toepassen, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om er zich op te beroepen.
 12. De kopieën en faxen door ons opgesteld tegen de klant hebben bewijskracht zoals originelen.
 13. In geval van slechte fabricage kan de klant zich beroepen op de (eventuele) garantie verstrekt door de constructeur. De klant is gebonden door de garantievoorwaarden van de constructeur. IT-CARE NV geeft zelf geen rechtstreekse garantie aan de klant wat betreft de door haar geleverde goederen of diensten.
 14. Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door de klant of door derden ten gevolge van een gebrek aan de geleverde of onder licentie geleverde of in huur gegeven goederen, software en/of diensten, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade naar aanleiding van of ingevolge de installatie van onze producten of het leveren van onze diensten. Voor zover niet anders bedongen, houden onze prestaties altijd een middelenverbintenis in.
 15. Een bestelling waarvan de uitvoering reeds begonnen is en welke daarna door de koper ingetrokken wordt, wordt voor het ganse bedrag in rekening gebracht. Wanneer de bestelling geannuleerd wordt nog voor de uitvoering begonnen is, dan wordt 30% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 16. IT-CARE NV is de enige eigenaar van haar systeem- en toepassingssoftware. Deze software mag uitsluitend onder licentie door de klant gebruikt worden voor eigen intern gebruik door de klant zelf, zijn aangestelden of vertegenwoordigers. Het is de klant derhalve strikt verboden deze software op enigerlei wijze hetzij tegen vergoeding, hetzij ten kostenloze titel over te dragen of ter kennis te brengen van derden, er kopieën van te maken, tenzij dat laatste noodzakelijk is om veiligheidsredenen, alsook de software te ontmantelen, te vertalen, aan te passen, reverse engineering toe te passen, te herstellen zonder toelating van IT-CARE NV of te gebruiken op elke ander wijze anders dan bestemd bij de verkoop. De koper verkrijgt aldus enkel een niet exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de software. Bij niet betaling van de verkoopprijs of ingeval van inbreuk op diens contractuele verplichtingen door de klant, behoudt IT-CARE NV zich het recht voor de licentie in te trekken onverminderd het recht op schadevergoeding, mits een aangetekende ingebrekestelling. De klant verliest het recht de licentie te gebruiken acht dagen na ontvangst van de aangetekende zending en dient alle kopieën die ze maakte terug te geven. IT-CARE NV behoudt zich in geval van inbreuk op bovenvermelde verplichting, het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging het contract te verbreken en om alle bijkomende bijstand stop te zetten, onverminderd het recht op schadevergoeding en doorberekening van schadevergoeding geëist door leveranciers of houders van rechten op de industriële eigendommen.
 17. Alle knowhow, programma’s en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten geleverd door IT-CARE NV blijven steeds toebehoren aan IT-CARE NV.
 18. Op alle overeenkomsten tussen IT-Care en haar klanten is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn, in geval van betwisting of eventuele geschillen, enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Gent of Ieper, naar keuze van IT-Care) of de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de koper, naar keuze van IT-Care, bevoegd.
 19. De cliënten verbinden er zich toe om rechtstreeks noch onrechtstreeks werknemers of aangestelden allerhande van IT-CARE NV en met haar verbonden ondernemingen af te werven, in dienst te nemen, er op één of andere manier beroep op te doen of mee samen te werken of hen aan te zetten om hun overeenkomst met IT-CARE NV en met haar verbonden ondernemingen te verbreken en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon of vergoeding van de betrokken werknemer of aangestelde allerhande.
 20. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen. Il y a la possibilité de demander une traduction en français. It is possible to ask for a translation in English.
 21. De mogelijke nietigheid van 1 of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.
 22. De huurprijs van Office 365 licenties ligt vast voor een periode van 12 maanden, dit enkel voor de initiële bestelling. De huurprijs van Office 365 licenties die nadien worden bijgekocht kunnen aangepast worden op de vervaldag - 12 maanden - van de initiële bestelling. Indien de leverancier een prijsaanpassing doorvoert, dan kan IT-Care deze prijsaanpassing ook doorvoeren aan haar klanten.
 23. Door de factuur van Office 365 te aanvaarden, verklaart de klant de voorwaarden van de Microsoft Cloud Agreement gelezen en aanvaard te hebben. Dit document is beschikbaar op aanvraag of kan worden geraadpleegd op de website van IT-Care: http://www.o365expert.be/nl/microsoft-cloud-agreement.
  Maart 2019Conditions de vente - It-Care nv


 1. 1. Sauf convention contraire par écrit entre parties, toutes les conventions conclues entre nous et le client sont réputées être conclues aux conditions ci-après. Les conditions générales qui figurent sur les documents du client ne nous sont pas opposables.
 2. 2. Toute réclamation doit être fondée et dûment formulée ; elle doit nous parvenir par courrier recommandé dans les 8 jours après la date de facturation. A défaut de protestation dans ce délai, le client est réputé accepter les données de la facture, ainsi que la livraison.
 3. 3. Sauf convention contraire, nos factures sont payables sans réduction, au plus tard 30 jours après la date d'émission, à IT-CARE SA de Poperinge. Pour les factures inférieures à 35€, 9€ sera mis en compte pour les frais d’administration. Les factures concernant le hardware, contrats et le E-shop sont payable au comptant.
 4. 4. A défaut de paiement intégral ou partiel à l'échéance, le montant de la facture sera majoré de plein droit et sans mise en demeure d'un intérêt de 12% par an. Si le paiement d’une facture n’est pas effectué dans les temps, que ce soit pour le montant total dû ou partiel, sans raison au préalable, après avoir reçu une mise en demeure, le montant dû sera augmenté à titre de dommage et intérêt de 15% avec un minimum de € 125,00 et un maximum de € 3 500,00, même si un accord a été convenu. Le non-paiement d'une facture à l'échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure l'exigibilité immédiate de toutes les factures non échues encore dues. Le client devra dédommager IT-CARE pour tous les frais engagés en vue de l'encaissement de la facture impayée. Nous nous réservons le droit, au cas où le client resterait en demeure de régler les créances impayées, de suspendre toutes les livraisons, prestations de services et tous les engagements envers le client jusqu'à l'apurement de tous les comptes.
 5. 5. En toutes circonstances et contrairement à l'article 1583 C. civ., la propriété des biens vendus n'est transférée au client qu'après paiement intégral du prix convenu, des taxes, intérêts, frais et indemnités. Les acomptes éventuellement versés demeurent acquis à titre de dommages-intérêts. Les risques sont toutefois à charge du client dès la sortie de nos magasins. Le paiement sans réserve d'une partie du montant facturé vaut acceptation de la facture. L'enlèvement ou la réception sans réserve par le client ou par son mandataire vaut acceptation irrévocable des biens vendus et confirmation de leur bon état. Les paiements partiels sont toujours acceptés sous toutes réserve et sans reconnaissance préjudiciable, et déduits en priorité des frais judiciaires éventuellement engagés, ensuite des intérêts échus, de la clause pénale et enfin, du montant principal.
 6. 6. Le client s'engage à tenir IT-CARE au courant de toute modification dans sa situation juridique ou financière, en particulier de toute modification de sa situation de crédit relative à l'achat chez IT-CARE, ainsi de tout transfert de la clientèle, que ce soit intégralement ou en partie, à un tiers, ou encore en cas de cessation de paiement à l'amiable ou judiciaire.
 7. 7. Notre offre est toujours sans engagement. La convention n'est conclue qu'après confirmation écrite de notre part ou en cas de début d'exécution.Sauf convention contraire par écrit, les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif. Le client ne peut les invoquer pour obtenir des dommages-intérêts. Les retards de livraison ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande. Nous nous réservons le droit d'adapter nos prix (à condition de vous en informer par écrit) en cas de modification des prix de l'énergie, des matières premières, des salaires ou d'un autre élément de prix après la conclusion de la convention.
 8. 8. En cas de non-paiement des factures à l'échéance convenue, nous pouvons considérer immédiatement, de plein droit et sans sommation, que la convention est résolue, également pour les licences et autres services cloud. IT-CARE pourra dès lors venir enlever les biens vendus chez le client, sans préjudice de dommages-intérêts pour le préjudice subi. IT-CARE n'est pas responsable des dommages provoqués au bien en raison du démontage. Les frais engendrés par le démontage seront imputés en plus du montant total des factures. Le client ne pourra vendre, donner en gage, prêter, sous-louer, laisser utiliser par des tiers ou céder entièrement ou en partie ses droits locatifs, que ce soit directement ou indirectement, sur le matériel loué ou acheté, mais non encore entièrement payé, ni l'intégrer lors de la vente ou de la cession de son fonds de commerce. Le matériel loué ou donné en remplacement demeure la propriété de IT-CARE, qui se réserve le droit d'apposer une mention ou un label sur le matériel indiquant clairement l'identité du propriétaire. Sauf autorisation préalable écrite de IT-CARE, le matériel ne peut être transféré hors du territoire de l’Union européenne.
 9. 9. Au cas où IT-CARE ferait appel à un tiers pour la livraison et/ou l'installation du matériel et aussi en ce qui concerne les services d’hébergement, le client renoncera vis-à-vis de IT-CARE à tout recours et à tous droits et demandes du chef de la non-exécution par le tiers. En revanche, IT-CARE cède au client, qui accepte, tout recours, ainsi que tous les droits et actions qu'elle pourrait faire valoir en raison de ou en rapport avec le matériel, les travaux ou les services d’hébergement et ce, conformément aux conditions d'application à la convention conclue entre IT-CARE et le tiers. Le locataire dispose d'une créance directe à l'égard du tiers et est seul responsable de l'accomplissement des formalités qui doivent rendre ce transfert opposable aux tiers.
 10. 10. Les conventions ou les droits accordés par IT-CARE ne peuvent être cédés par le client à un tiers sans l'autorisation expresse écrite de IT-CARE.
 11. 11. Le fait que nous n'appliquions pas l'une ou l'autre clause stipulée en notre faveur dans les présentes conditions générales ne peut être interprété comme une renonciation de notre part.
 12. 12. Les copies et fax rédigés par nous ont la même force probante que les originaux à l'égard du client.
 13. 13. En cas de défaut de fabrication , le client peut invoquer la garantie (éventuelle) procurée par le constructeur. Le client est tenu aux conditions de garantie du constructeur. IT-CARE même ne donne pas de garantie directe au client concernant les biens ou les services livrés.
 14. 14. Nous ne sommes pas responsables du préjudice subi directement ou indirectement par le client ou par des tiers en raison d'un vice au bien livré ou des biens et le software et/ou les services fournis sous licence ou donnés en location, ni du préjudice subi directement ou indirectement en raison de l'installation de nos produits ou de nos prestations de services. Sauf convention contraire, nos prestations constituent toujours une obligation de moyens.
 15. 15. La commande dont on a déjà commencé l'exécution, mais qui est ensuite annulée par l'acquéreur, sera facturée pour l'intégralité du montant. Si l'exécution n'a pas déjà commencé, l'avance de 30% sera facturé.
 16. 16. IT-CARE SA est seul propriétaire du générateur de bande système et de son logiciel cible. Ce logiciel peut uniquement être utilisé sous licence par le client pour un emploi en interne par le client, ses préposés ou ses délégués. Il est strictement défendu au client de transférer ou de communiquer, contre paiement ou à titre gracieux, ce logiciel d'une quelconque manière à des tiers, sauf pour des raisons de sécurité, et de démanteler, de traduire, d'adapter ou de remodeler, de réparer le logiciel sans l'autorisation de IT-CARE ou encore de l'utiliser d'une autre manière que celle à laquelle il était destiné au moment de la vente. L'acheteur n'acquiert dès lors qu'un droit d'utilisation non exclusif et non transmissible du logiciel. En cas de non-paiement du prix de vente ou en cas de violation des obligations contractuelles par le client, IT-CARE se réserve le droit de retirer la licence, sans préjudice de son droit à des dommages-intérêts, moyennant une mise en demeure par courrier recommandé. Le client perd son droit d'utilisation de la licence huit jours après la réception du pli recommandé et il sera tenu de rendre toutes les copies qui ont été faites.IT-CARE SA se réserve le droit, en cas de violation de l'obligation précitée, de résilier le contrat sans avis préalable et de mettre un terme à toute assistance complémentaire, sans préjudice du droit aux dommages-intérêts et à l'imputation des dommages-intérêts réclamés par les fournisseurs ou par les titulaires des droits de propriété industrielle.
 17. 17. Le savoir-faire, les programmes et les droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits livrés par IT-CARE SA demeurent de tout temps la propriété de IT-CARE.
 18. 18. En cas de contestation, seuls les tribunaux d'Ypres seront compétents. Les conventions sont régies par le droit belge.
 19. 19. Les clients s’interdisent expressément de solliciter directement ou indirectement tout membre du personnel de IT-CARE et ses sociétés liées en vue d’une embauche ou d’embaucher directement, ou de les solliciter d’une manière ou d’une autre ou de collaborer ensemble ou de les inciter à terminer leur accord avec IT-CARE et ses sociétés liées et ceci sous peine d’un dédommagement forfaitaire égal au montant du dernier salaire annuel brut de l’employé concerné ou l’engagé tout genre.”
 20. 20. Le fait que le client n'ait pas reçu les conditions générales dans sa langue maternelle légale ne le dispense pas pour autant de leur application, sauf s'il a demandé à recevoir une traduction. U kan de originele tekst in het Nederlands bekomen. It is possible to ask for a translation in English.
 21. 21. La nullité éventuelle d' 1 ou de plusieurs clauses des présentes conditions générales n'entraîne nullement la nullité de l'ensemble de la convention. Les autres dispositions restent donc entièrement d'application.
 22. 22. Le prix des licences Office 365 est fixé pour une période de 12 mois et ceci uniquement pour la commande initiale. Le prix des licences Office 365 qui sont achetées plus tard, peut être adapté à l’échéance - 12 mois - à partir de la première commande. Si le fournisseur met en œuvre un ajustement de prix, IT-Care peut également compter cet ajustement de prix à ses clients. En acceptant la facture d’Office 365, le client déclare avoir lu et accepté les termes de l'Accord de Cloud Microsoft. Ce document est disponible sur demande ou peut être consulté sur le site d'IT-Care: http://o365expert.be/fr/microsoft-cloud-agreement-2/
  Mars 2019
ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.