Mijn bestanden in OneDrive (for Business)

OneDrive is de plaats waar u binnen het bedrijfsnetwerk uw bestanden gaat opslaan. Met uw bestanden bedoelen we uw persoonlijke (bedrijf gerelateerde) bestanden

 

Onedrive‘Mijn documenten in de cloud? 

OneDrive is in dit geval de ideale vervanger van klassieke ‘mijn documenten’ op uw pc. Documenten die u niet onmiddellijk hoeft te delen met uw collega’s.  

 

Kan ik bestanden delen met onedrive? 

Ja. Binnen OneDrive is het mogelijk om bestanden met anderen te delen. Je kan een bestand delen door een deelbare link te creëren of een mail te versturen. Afhankelijk van de bedrijfspolicy verkrijgt u 4 opties: 

  • Iedereen: iedereen die de link verkrijgt kan uw bestand openen of bewerken. Ook wanneer de link wordt doorgestuurd. 
  • Personen binnen uw organisatie: enkel personen met een mailadres van uw bedrijf kunnen het bestand openen of bewerken. 
  • Personen met bestaande toegang: enkel personen die reeds toegang hebben tot het bestand kunnen via deze link het bestand openen.  
  • Specifieke personen: selecteer specifieke personen die het bestand kunnen openen. 

U beslist telkens ook wat men met het bestand kan doen: enkel openen en/of bewerken.  

 

Het structureel delen van bestanden in Office 365 gebeurt best via SharePoint 

 

Waar staan mijn bestanden met OneDrive? 

Uw bestanden worden veilig opgeslagen in de datacenters van MicrosoftGegevens van bedrijven in West-Europa staan in Dublin met een back-up in Amsterdam. 

U kan deze bestanden zeer eenvoudig opzoeken, openen en bewerken via het Office 365 portaal. Deze webpagina is altijd en overal via het internet beschikbaar. U hoeft enkel aan te melden met uw e-mailadres en wachtwoord. 

 

Kan ik mijn bestanden synchroniseren met mijn pc? 

Bestanden die via OneDrive in de cloud staan, kan je heel eenvoudig lokaal beschikbaar maken op uw pcUw mappen en documenten verschijnen gewoon in uw verkenner. Door middel van files on demand gaat de OneDrive client slim om met de opslagcapaciteit van uw computer. Bestanden die u vaak nodig heeft worden lokaal opgeslagen, lees: ook offline beschikbaar. Deze worden vergezeld door een logo met groen vinkje op witte achtergrond. Bestanden waar een wolkje bij staat, zijn enkel online beschikbaar. Wanneer u deze in uw verkenner opent, wordt het bestand zeer snel gedownload. U kan onmiddellijk verder met bewerken. Documenten die u altijd offline moet kunnen raadplegen kan u zelf aanduiden. Deze krijgen dan een icoontje met een wit vinkje op een groene achtergrond.

 

Meer info:

Documentsbibliotheek in SharePoint

Files on demand 

Bestanden delen in Teams 

Files on demand
ondrive mobile
onedrive sync
onedrive web


Mes fichiers dans OneDrive (Business)

OneDrive est l'endroit où vous conserverez vos fichiers dans le réseau de l'entreprise. Nous entendons par «vos fichiers», vos fichiers personnels (liés à la société) 

 

Onedrive: «Mes documents» dans le cloud? 

OneDrive représente dans ce cas le remplaçant idéal du dossier «mes documents» sur votre PC. Des documents que vous ne devez pas forcément partager avec vos collègues.  

 

Est-il possible de partager des fichiers avec OneDrive? 

Oui. OneDrive permet de partager des fichiers avec d'autres personnes, en créant un lien ou en envoyant un e-mail. Selon la politique de l'entreprise, 4 options seront possibles: 

  • Tout le monde : toutes les personnes qui recevront le lien pourront ouvrir ou modifier votre fichier. Même si le lien est retransféré. 
  • Personnes de votre organisation : seules les personnes avec une adresse e-mail de votre entreprise pourront ouvrir ou modifier le fichier. 
  • Personnes avec accès existant : seules les personnes ayant déjà accès au fichier pourront ouvrir le fichier avec ce lien.  
  • Personnes spécifiques : sélectionnez les personnes spécifiques qui seront autorisées à ouvrir le fichier. 

Vous déciderez aussi vous-même ce qu'il sera possible de faire avec le fichier: uniquement l'ouvrir ou l'ouvrir et le modifier.  

 

Le partage structurel de fichiers dans Office 365 doit de préférence se faire avec SharePoint 

 

Où sont mes fichiers avec OneDrive? 

Vos fichiers sont conservés en sécurité dans les centres de données de Microsoft. Les données des entreprises d'Europe de l'Ouest sont stockées à Dublin, avec copie de sauvegarde à Amsterdam. 

Ces fichiers peuvent être facilement retrouvés, ouverts et modifiés sur le portail Office 365. Cette page est accessible partout et tout le temps sur internet. Il suffit d'indiquer votre adresse e-mail et votre mot de passe. 

 

Est-il possible de synchroniser mes fichiers avec mon PC? 

Les fichiers dans le cloud avec OneDrive peuvent être placés très facilement sur votre PC. Vos dossiers et documents apparaîtront tout normalement dans votre explorateur. Avec la fonction fichier à la demande, l'application OneDrive Client gérera intelligemment la capacité de stockage de votre ordinateur. Les fichiers dont vous avez souvent besoin seront stockés localement, à savoir qu'ils seront aussi disponibles hors ligne et reconnaissables à un logo avec une petite coche verte sur fond blanc. Les fichiers accompagnés d'un petit nuage seront eux disponibles uniquement en ligne. En cliquant sur le fichier dans votre explorateur, celui-ci sera téléchargé très rapidement et vous pourrez immédiatement travailler dedans. Vous pouvez aussi indiquer vous-même les documents que vous devez toujours pouvoir consulter hors ligne. Ceux-ci présenteront alors une petite icône avec une coche blanche sur fond vert.  

 

Plus d'info:

Bibliothèque de documents dans SharePoint 

Fichiers à la demande 

Partage de fichiers dans Teams 

Files on demand
ondrive mobile
onedrive sync
onedrive web

English

English

Files on demand
ondrive mobile
onedrive sync
onedrive web

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.