Werk efficiënt, flexibel en vooral veilig met Microsoft Azure

In het laatste jaar heeft IT-Care haar data en applicaties gemigreerd naar Microsoft Azure. In deze blog overlopen we wat IT-Care in Azure heeft opgezet en welke voordelen hieraan gekoppeld zijn. 

 

Voordien stonden alle gegevens in een niet-Microsoft datacenter, gebaseerd op VMWare. Deze omgeving bood enkel de mogelijkheid om te werken op virtuele servers binnen een IaaS (Infrastructure as a Service) model. Deze manier van werken bracht veel overhead met zich mee. Na een grondige evaluatie van de kosten en de technologische mogelijkheden kwamen we terecht bij Microsoft Azure als een IaaS en PaaS (Platform as a Service) model. 

 

Wat staat nu allemaal op Azure bij IT-Care? 

 • Legacy ticketing systeem 
 • Legacy ERP pakket 
 • Office 365 
 • E-mail (Exchange) 
 • Bestandsbeheer (SharePoint & OneDrive) 
 • Communicatie (Teams) 
 • CRM oplossing (Microsoft Dynamics) 
 • CloudCare (eigen admin-tool) 
 • Websites 

 

Geen overhead voor legacy applicaties 

Een groot voordeel van de migratie naar Microsoft Azure was het wegwerken van de overhead voor legacy applicaties. In het geval van IT-Care gaat dit om ons ticketing systeem, waar alle supportvragen van klanten in behandeld worden en ons ERP-pakket. Om onze SQL database voor het ticketing systeem op te zetten, hebben we geen virtuele server nodig, maar huren we nu enkel een SQL server op Azure. Deze SQL server vraagt minder onderhoud, heeft een hogere beschikbaarheid, vraagt geen updates of reboots en is bovendien ook nog eens goedkoper. De kosten kunnen we voornamelijk drukken door de server af te zetten wanneer we deze niet nodig hebben ('s nachts of op zondag). Hetzelfde geldt voor de demo omgeving van ons development team. Deze testomgeving draait volledig op Microsoft Azure en dankzij het 'Pay as you use'-model betalen we enkel wanneer deze demo-omgeving ook effectief gebruikt wordt.  

 

1 veilige omgeving 

Ook met betrekking tot de veiligheid van onze data en applicaties hebben we grote stappen gezet. Aangezien al onze toepassingen op Azure staan, verkrijgen we de mogelijkheid om in slechts 1 stap overal op aan te melden door middel van Single Sign On (SSO). Wanneer we ons aanmelden op onze pc zijn we automatisch aangemeld op alle platformen van IT-Care. Deze login is bovendien conditioneel. Op kantoor kunnen we gewoon aanmelden, terwijl we vanop een ander locatie (bijvoorbeeld van thuis uit) duidelijk moeten maken wie we zijn door middel van Multi-Factor Authentication of MFA (extra controle via sms code bijvoorbeeld).  

 

Toepassen bij klanten 

Onze migratie naar Azure was zeer zeker een succesverhaal. Heel wat klanten zetten ondertussen ook reeds de stap naar het cloudplatform van Microsoft.

 

Wil jij ook de volgende stap zetten richting de moderne werkplek? Neem dan contact met ons op. 
IT Care Microsoft Azure


Travaillez efficacement, flexible et surtout en toute sécurité avec Microsoft Azure

Au cours de la dernière année, IT-Care a migré ses données et applications vers Microsoft Azure.  Dans ce blog, nous expliquons ce que IT-Care a mis en place dans Azure et quels avantages y sont associés. 

 

Auparavant, toutes les données se trouvait dans un centre de données non Microsoft, basé sur VMWare. Cet environnement offrait que la possibilité de travailler sur des serveurs virtuels dans le cadre d'un modèle Infrastructure as a Service (IaaS). Cette façon de travailler a apporté beaucoup de surcoûts. Après une évaluation approfondie des coûts et des capacités technologiques, nous nous sommes retrouvés avec Microsoft Azure en tant que modèle IaaS et PaaS (Platform as a Service). 

 

Qu'y a-t-il sur Azure chez IT Care ? 

 • Système de ticketing (logiciel / système hérité) 
 • Paquet ERP (logiciel / système hérité) 
 • Office 365 
 • E-mail (Exchange) 
 • Gestionnaire de fichiers (SharePoint et OneDrive) 
 • Communication (Teams) 
 • CRM (Microsoft Dynamics) 
 • CloudCare (outil IT-admin) 
 • Sites web 

 

Pas de surcoûts pour les logiciels héritées 

Un grand avantage de la migration vers Microsoft Azure était d'éliminer les surcoûts pour les logiciels hérités.  Dans le cas d’IT-Care, il s'agit de notre système de ticketing, qui couvre toutes les questions de support des client, et notre logiciel ERP. Pour configurer notre base de données SQL pour le système de ticketing nous n'avons pas besoin d'un serveur virtuel, maintenant nous louons qu'un serveur SQL sur Azure. Ce serveur SQL nécessite moins de maintenance, a une plus grande disponibilité, ne nécessite pas de mises à jour ou de redémarrages et est également moins cher.  Nous pouvons principalement réduire les coûts en déposant le serveur lorsque nous n'en avons pas besoin (la nuit ou le dimanche). Il en va de même pour l'environnement de démonstration de notre équipe de développement. Cet environnement de test s'exécute entièrement sur Microsoft Azure et grâce au modèle Pay as you use, nous ne payons que lorsque cet environnement de démonstration est également utilisé. 

 

En toute sécurité 

Nous avons également pris de grandes mesures en ce qui concerne la sécurité de nos données et applications.  Étant donné que toutes nos applications sont sur Azure, nous obtenons la possibilité de nous connecter en une seule étape de n'importe où grâce à Single Sign On (SSO).  Lorsque nous nous connectons à notre PC, nous sommes automatiquement connecté à toutes les plates-formes d’IT-Care. Cette connexion est également conditionnelle. Dans le bureau, nous pouvons simplement nous connecter, alors que nous devons nous identifier en deux étapes à partir de la maison par l'authentification multi-facteur ou MFA (contrôle supplémentaire par code sms par exemple).  

 

Appliquer aux clients 

Notre migration vers Azure est certainement une grande réussite. Entre-temps, de nombreux clients font déjà le pas vers la plate-forme cloud de Microsoft.  

 

Voulez-vous aussi faire un pas de plus vers le milieu de travail moderne? S'il vous plaît contactez-nous. 
IT Care Microsoft Azure

English

English

IT Care Microsoft Azure

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.