Teams als telefooncentrale voor VOKA?

IT-Care is dit jaar gestart met een zeer sterke focus op  Microsoft Teams, de transparante en hyper-efficiënte communicatie en samenwerkingstool van Microsoft die bovendien ook de klassieke telefooncentrale zal vervangen. Deze focus hebben we meteen fysiek in beeld gebracht met een 2-tal sessies bij Microsoft te Zaventem voor geïnteresseerde klanten. Nu hebben we deze sessie gisteren herhaald voor de verschillende Voka kamers. 

 

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, is het grootste ondernemersnetwerk in Vlaanderen. Daarbij vertegenwoordigen ze meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid, 70% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen en 80% van de export. 

 

De deelnemersgroep was zeer divers en bestond uit o.a. IT-managers met een technische achtergrond en Office Managers die eerder op zoek waren naar de meerwaarde van Teams voor hun werknemers. De sessie was dermate opgebouwd dat er voldoende technische informatie werd bezorgd binnen een dynamisch verhaal over de nieuwe moderne werkplek en wat dit betekent voor onze bedrijven van de toekomst. 

 

Proximus ging van start door de convergentie tussen IT en Telco bloot te leggen. Daarna werd Teams als de ideale tool binnen deze veranderende werkomgeving aangeboden door Natalie Regniers van Microsoft. Aanzien verschillende Voka kamers Teams zien als de vervanger voor de telefooncentrale, werden de technische componenten die hiervoor nodig zijn, uit de doeken gedaan door onze zaakvoerder Serge De Geyter. Ook het “User Adoption Framework” dat werd ontwikkeld door IT-Care werd toegelicht. Om al deze theorie te bevestigen werd een uitgebreide demo voorzien waarin Teams als vervanger van de telefooncentrale (en nog véél meer!) werd voorgesteld. De collega’s Loy, Kwinten, Paul en Kris demonstreerden verschillende bedrijfsspecifieke scenario’s. 

 

De uiteenzetting van Proximus, Microsoft en IT-Care is bij Voka in goede aarde gevallen. Na deze introductie gaan we nu verder onderzoeken hoe we met Teams de moderne werkplek kunnen integreren in alle Voka kamers. 

 

Wordt vervolgd… 

 

Meer info:

Teams als vervanger van de telefooncentrale

Candor zet stap richting moderne werkplek met Teams 

Teams met VOICE: IT-Care behaalt Audiocodes certificaat 

Teams sessie voka 1
teams sessie voka 2
teams sessie voka 3
teams sessie voka 4


Teams comme central téléphonique pour le VOKA?

IT-Care a décidé cette année de mettre résolument l'accent sur Microsoft Teams, l'outil transparent et extrêmement efficace de communication et de collaboration de Microsoft qui remplace en outre le central téléphonique classiqueUn accent qui s'est concrétisé d'emblée par 2 séances chez Microsoft à Zaventem  pour les clients intéressés. Une séance que nous avons encore organisée hier pour les différentes chambres qui composent le Voka. 

 

Le Voka, ou réseau flamand des entreprises, est le plus grand réseau d'entreprises de Flandre avec plus de 18.000 entreprises en Flandre et à Bruxelles, 65% de l'emploi privé, 70% de la valeur ajoutée en Flandre et 80% des exportations. 

 

Les participants présents provenaient d'horizons très variés et se composaient entre autres d'IT managers et d'Office Managers plutôt à la recherche de la plus-value de Teams pour leurs travailleurs. La séance avait été construite de manière à fournir suffisamment d'informations techniques dans le cadre d'un exposé dynamique sur le nouvel espace de travail moderne et sur ce que cela signifie pour nos entreprises du futur. 

 

Proximus a commencé en expliquant la convergence entre l'IT et les Telco. Ensuite, Teams a été présenté comme l'outil idéal dans ce nouvel environnement de travail par Natalie Regniers, de Microsoft. Comme plusieurs chambres du Voka voient dans Teams le remplaçant du central téléphonique, les composants techniques nécessaires dans ce cas ont été expliqués par notre directeur Serge De Geyter. Le «User Adoption Framework» développé par IT-Care a également été expliqué. Pour compléter toute cette partie théorique, une large démo a été proposée pour présenter Teams comme remplaçant du central téléphonique (et pas que!). Les collègues Loy, Kwinten, Paul et Kris ont expliqué différents scénarios spécifiques. 

 

Les exposés de Proximus, Microsoft et IT-Care ont été très appréciés par Voka. Après cette introduction, nous allons à présent voir comment intégrer l'espace de travail moderne avec Teams dans toutes les chambres de Voka. 

 

À suivre… 

 

Plus d'info:

Teams comme remplaçant du central téléphonique

Candor opte pour un espace de travail moderne avec Teams

Teams avec VOICE: IT-Care obtient le certificat Audiocodes 

Teams sessie voka 1
teams sessie voka 2
teams sessie voka 3
teams sessie voka 4

English

English

Teams sessie voka 1
teams sessie voka 2
teams sessie voka 3
teams sessie voka 4

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.