Migreren naar Office 365

Office 365  maakt werken makkelijk en is er voor iedereen: van starter tot multinational. Een schaalbare oplossing binnen handbereik. Beslissen om te migreren naar Microsoft Office 365 doet u echter niet zomaar. Graag nemen we met u de tijd om met u alle opties van Office 365 grondig te doorlopen. We houden daarbij steeds rekening met uw specifieke IT-infrastructuur en het huidige licentiemodel. 

 

De impact van de migratie van uw huidige model naar Microsoft Office 365 is afhankelijk van een mix van factoren, waaronder: 

 

 • Welke onderdelen gaat u migreren? Alleen e-mail en agenda’s of ook documenten en Office? 
 • Wilt u bestaande e-mail en documenten ook migreren of begint u met een volledig nieuwe omgeving? 
 • Voldoet uw IT-infrastructuur aan de eisen voor het gebruik van Microsoft Office 365 of is er nog een aanpassing nodig? 

Migratieprojecten worden uitgevoerd in verschillende fases zodat risico’s beperkt worden, impact op de eindgebruikers minimaal is (downtime) en projecten (kosten en planning) op gecontroleerde wijze uitgevoerd worden. 

 

Dankzij jarenlange ervaring weten we dat het raadzaam is op voorhand het traject goed samen te overlopen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. IT-Care staat garant voor een volledige migratieservice van gelijk welke mailserver naar Office 365, met inbegrip van e-mails, contacten, agenda, public folders enz. met minimale downtime voor de gebruikers. Samen met u zorgen onze Office 365 experts voor een naadloze overgang. Onze zelf ontwikkelde tools zorgen bovendien voor een aanzienlijke tijdswinst bij de migratie. 

 

Veelgestelde vragen: 

 

Van welke mailservers kan ik migreren naar Office 365? 

 • Office 365 
 • Exchange Server 2003+ 
 • Google Apps/Gmail 
 • GroupWise 7+ 
 • Lotus Notes 6.5+ 
 • Zimbra 6+ 
 • Gelijk welk Pop3/IMAP-adres (bijv. @telenet.be / @skynet.be / …)​​ 

 

Ben ik verplicht om steeds de laatste versie van Office te gebruiken wanneer ik een Office 365 licentie heb? 

Neen, gebruikers die een Office365 licentie hebben waar ook de Office suite inbegrepen is kunnen individueel kiezen welke versie zij gebruiken. Een upgrade is dus niet noodzakelijk. 

 

Is er kans dat ik mails zal verliezen tijdens de migratie naar Office 365? 

Neen, bij een migratie worden alle mails in dezelfde mappenstructuur terug overgenomen. U verliest dus geen gegevens. 

 

Heb ik extra bandbreedte nodig als mijn mail op Office 365 staat? 

Neen, de bandbreedte van de verschillende internet providers is ruim voldoende om uw lokale mailserver naar de cloud te verhuizen zonder de wijziging van uw abonnement. 

 

Welke migratiemogelijkheden zijn er naar Office 365? 

Als we de mailboxen van uw organisatie migreren naar Office 365 bestaan er 2 migratiemogelijkheden: 

 • Exchange cut-over migratie 
 • Hybride exchange migratie 

Een cut-over migratie gebeurt het vaakst bij organisaties met minder dan 1000 exchange gebruikers. Alle gebruikers worden in één adem overgezet. Bij een hybride migratie gebeurt dat gefaseerd, vaak bij organisaties met meer dan 1000 exchange gebruikers. 

 

Welk Office 365 abonnement past bij mijn onderneming? 

Welke Office 365 licenties zijn er? 

Overzicht van de Business licenties 

Overzicht van de Enterprise licenties 

Wat zijn Microsoft 365 licenties? 

migration office 365
migration office 365 2


Migration vers Office 365

Office 365 facilite le travail et convient à tout le monde: de la jeune entreprise débutante à la grande multinationale. Une solution modulable à portée de main. Migrer vers Microsoft Office 365 n'est pas une décision qui se prend sans réfléchir. Nous prendrons donc le temps d'étudier attentivement avec vous toutes les options qu'offre Office 365, en tenant toujours compte dans ce cas de votre infrastructure IT spécifique et de votre modèle de licence. 

 

L'impact de la migration de votre modèle actuel vers Microsoft Office 365 dépendra de plusieurs facteurs comme: 

 

 • Quels sont les éléments que vous allez migrer? Uniquement l'e-mail et les agendas ou aussi les documents et Office? 
 • Voulez-vous aussi migrer l'e-mail et les documents existants ou commencer dans un tout nouvel environnement? 
 • Votre infrastructure IT répond-elle aux exigences d'utilisation de Microsoft Office 365 ou des adaptations sont-elles encore nécessaires? 

Les projets de migration sont exécutés en plusieurs phases afin de limiter les risques, de minimiser l'impact sur les utilisateurs finaux (temps d’arrêt) et d'exécuter les projets de manière contrôlée (coûts et planning). 

 

Nous savons par expérience qu'il est toujours préférable de bien parcourir le trajet ensemble à l'avance, histoire d'éviter les surprises. IT-Care garantit un service de migration complet à partir de n'importe quel serveur mail vers Office 365, avec e-mails, contacts, agenda, dossiers publics, etc. compris, avec un minimum de perturbations pour les utilisateurs. Avec vous, nos experts Office 365 veillent à une transition sans heurt. Nos propres outils assurent par ailleurs un gain de temps précieux lors de la migration. 

 

Questions fréquentes : 

 

À partir de quels serveurs mail puis-je migrer vers Office 365 ? 

 • Office 365 
 • Exchange Server 2003+ 
 • Google Apps/Gmail 
 • GroupWise 7+ 
 • Lotus Notes 6.5+ 
 • Zimbra 6+ 
 • N'importe quelle adresse Pop3/IMAP (par ex. @telenet.be / @skynet.be / …)​​ 

 

Suis-je obligé de toujours utiliser la dernière version d'Office si j'ai une licence Office 365 ? 

Non. Les utilisateurs qui possèdent une licence Office365 avec suite Office comprise peuvent choisir individuellement la version qu'ils souhaitent utiliser. Un upgrade n'est donc pas indispensable. 

 

Y a-t-il un risque de perte de mes mails pendant la migration vers Office 365 ? 

Non. Tous les mails en cas de migration sont repris dans la même structure de dossiers. Vous ne perdez donc pas de données. 

 

Ai-je besoin d'une largeur de bande supplémentaire si ma messagerie électronique est sur Office 365 ? 

Non. La largeur de bande des différents fournisseurs internet est largement suffisante pour déménager votre serveur local de messagerie électronique vers le cloud sans devoir modifier votre abonnement. 

 

Quelles sont les possibilités de migration vers Office 365 ? 

Si nous migrons les boîtes mail de votre organisation vers Office 365, les possibilités de migration seront au nombre de 2 : 

 • Migration cut-over 
 • Migration hybride 

La migration cut-over concerne le plus souvent les organisations comptant moins de 1.000 utilisateurs exchange. Tous les utilisateurs sont migrés en une seule fois. En cas de migration hybride, la migration se fait par phases, souvent pour des organisations comptant plus de 1.000 utilisateurs exchange. 

 

Quel abonnement Office 365 choisir pour mon entreprise ? 

Quelles licences Office 365?  

Quelles sont les licences Business? 

Quelles sont les licences Enterprise? 

Quid alors de Microsoft 365? 

migration office 365
migration office 365 2

English

English

migration office 365
migration office 365 2

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.