IT-Care maakt de move naar Azure

In maart 2017 gaat IT-Care overstappen op Azure. De setup en architectuur van Azure optimaal configureren, zal een heel belangrijk aspect in de overstap zijn. De kennis die we door onze eigen move zullen opdoen, zetten we optimaal in bij het begeleiden van onze klanten naar de cloud via Azure van Microsoft. We willen ook steeds de nieuwste technologieën gebruiken. Server 2016 en Office 2016 passen hier perfect in het plaatje.

 

Op heden werkt IT-Care met een model van fixed resources. Concreet: er wordt een prijs per maand betaald voor een aantal storage, CPU en memory. Voldoen de resources niet meer aan onze noden, dan bestellen we er bij en verhoogt de prijs per maand.

 

Azure werkt met een "pay as you use" principe. Je betaalt voor de gebruikte storage, memory en CPU een prijs per uur. Bovendien is de prijs voor upload en download verschillend. Een iets complexer prijsmodel, maar eens je dit goed onder de knie hebt, kan je spelen met je resources en dus prijzen. Het principe is simpel: leg je 's nachts bijvoorbeeld 1 van je servers af, dan betaal je hem niet voor die nacht. Met een slimme configuratie van je infrastructuur, kan je dus flink kosten besparen.

 

Kris Deleu: "Bij IT-Care werken we bijvoorbeeld met 3 terminal servers. Op dalmomenten ('s nachts) zullen 2 van de 3 server kunnen afgelegd worden onder het load balancing principe, zonder dat dit een impact heeft op de werking ervan. Mochten er toch nog gebruikers aangemeld zijn op dalmomenten, dan zullen deze personen enkele minuten voor het automatisch uitschakelen van "hun" terminal server, de vraag krijgen om af te melden en te veranderen van server om te kunnen blijven doorwerken. Dit is perfect mogelijk wanneer er meerdere terminal servers gebruikt worden. Een nuance: je kan niet zomaar 's nachts een SQL-server afleggen, want dit zou betekenen dat de werking wel verstoord wordt en er geen toegang meer is tot de nodige databases. Zo kunnen we spelen met de resources en het uitschakelen van onderdelen op bepaalde tijdstippen, totdat de prijs zo voordelig mogelijk is. Dankzij onze eigen move kunnen we nu kennis maken met Azure en het prijsmodel, om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden."

 

"Vroeger gingen we meerdere servers installeren bij de klant, waarbij we de capaciteit op voorhand goed zouden inschatten en beschikbaar maken, gebaseerd op het aantal users dat zou gebruik maken van de server. Daarnaast moest IT-Care zelf de server onderhouden, de nodige updates uitvoeren en was er nu en dan kans op downtime. Nu is dat allemaal niet meer van toepassing dankzij de "scale out" functionaliteit in Azure. We huren op Azure een website die automatisch performanter gaat worden. Hoe meer gebruikers er inloggen, hoe meer servers er achterliggend zullen ingezet worden. Updates zullen ook automatisch geïnstalleerd worden."

 

"We willen de gebruikerservaring voor onze eigen werknemers en klanten ook verbeteren door niet telkens opnieuw te moeten aanmelden op de verschillende webapplicaties en onze eigen gecreëerde applicaties. Via Azure Active Directory Premium kunnen we Single Sign On implementeren. Het is de bedoeling om de Single Sign On toe te passen op zoveel mogelijk applicaties. We zijn zelf ook bezig om dit in te schakelen voor onze eigen ontwikkelde MailCare / CloudCare tool. De gebruikers hebben geen aparte login meer nodig voor de tool, maar kunnen via de Azure Active Directory Premium en Single Sign On veel vlotter inloggen. Het systeem detecteert dat je reeds bent aangemeld op je toestel, waardoor je niet nog eens afzonderlijk moet inloggen in de tool en andere webapplicaties."

 

Hulp nodig bij de migratie naar Azure? Contacteer IT-Care.

azure logo wolk


IT-Care fait la transition vers Azure

En mars 2017 IT-Care va passer sur Azure. Optimaliser la configuration et l'architecture d'Azure sera un aspect très important pour la transition. Les connaissances que nous allons gagner grâce à notre propre initiative, nous allons l’utiliser de façon optimale pour guider nos clients vers le cloud en utilisant Microsoft Azure. Nous voulons également utiliser les dernières technologies. Serveur 2016 et Office 2016 s’intègrent parfaitement entre eux.

 

Aujourd'hui, IT-Care utilise un modèle de ressources fixes. Plus précisément: un prix par mois est versée pour un certain nombre de stockage, CPU et mémoire. Lorsque les ressources ne répondent plus à nos besoins, nous en commandons en supplément et le prix par mois augmente.

 

Azure utilise un principe "pay as you use". Vous payez pour le stockage, la mémoire et CPU utilisé un prix par heure. En outre, le prix pour le chargement et le téléchargement est différent. Un modèle de prix un peu plus complexe, mais une fois que vous l’avez sur le bout des doigts, vous pouvez jouer avec vos ressources et donc avec  les prix. Le principe est simple: la nuit - par exemple - vous mettez un de vos serveurs hors service, alors vous ne payez pas ce qui ne fonctionne pas cette nuit-là. Avec une configuration intelligente de votre infrastructure, vous pouvez ainsi économiser des coûts considérables.

 

Kris Deleu: "Chez IT-Care, nous travaillons avec trois serveurs terminaux. En heure creuse (la nuit), on va éteindre 2 des 3 serveurs en vertu du principe d'équilibrage de charge, sans que cela ait un impact sur leurs fonctionnement. S'il y a encore des utilisateurs connectés pendant les heures creuses, ces gens vont recevoir automatiquement une communication / notification qui les invite à se déconnecter et changer de serveur pour continuer à travailler, quelques minutes avant la suppression de "leur" serveur terminal. Ceci est parfaitement possible lorsque vous utilisez plusieurs serveurs terminaux. Une nuance: vous ne pouvez pas éteindre un serveur SQL la nuit, parce que cela voudrait dire que l'opération sera perturbée et il n'y a plus d'accès aux bases de données nécessaires. Donc, nous pouvons "jouer" avec les ressources et la désactivation des composants à certains moments, jusqu'à ce que le prix soit le moins cher possible. Grâce à notre propre expérience de transition vers Azure, nous pouvons faire connaissance avez Azure et le modèle de prix, pour conseiller et guider nos clients aussi bien que possible."

 

"Dans le passé, nous avons dû installer plusieurs serveurs chez le client, de sorte que nous avons dû estimer la capacité à l'avance et le mettre à la disposition, en fonction du nombre d'utilisateurs qui allaient utiliser le serveur. En outre, IT-Care devait s'occuper de l'entretien du serveur, effectuer les mises à jour nécessaires et il y avait de temps en temps des temps d'arrêt. Maintenant, ceci n'est plus applicable grâce à la fonctionnalité "scale out" dans Azure. Nous louons sur Azure un site web qui devient automatiquement plus efficace. Au plus d’utilisateurs qui se connectent, au plus de serveurs sont déployés sous-jacents. Les mises à jour seront automatiquement installées."

 

"Nous voulons également améliorer l'expérience utilisateur pour nos employés et nos clients, en n'ayant pas à se connecter à maintes et maintes fois dans des différentes applications web et sur nos propres applications que nous avons créé. Grâce à Azure Active Directory Premium, nous pouvons mettre en œuvre Single Sign On. Le but est d'appliquer le Single Sign On dans le plus grand nombre d'applications que possible. Nous nous efforçons également d'activer ceci pour notre propre outil MailCare/CloudCare. Les utilisateurs n'ont plus besoin d'un login séparé pour l'outil, mais peuvent à travers l'Azure Active Directory Premium se connecter beaucoup plus facilement. Le système détecte que vous êtes déjà connecté sur votre ordinateur, de sorte que vous ne devez pas vous connecter séparément dans l'outil MailCare/CloudCare et d'autres applications Web."

 

Besoin d'aide avec la migration vers Azure? Contactez IT-Care.

azure logo wolk

English

English

azure logo wolk

ERROR. Controleer alle velden en probeer opnieuw.
Bedankt! Uw bericht werd verstuurd.